Menu
Your Cart

Gizlilik Politikası

(NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ) nin iştirakı "nartfirsatlari.com" adresli internet sitesinin,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uyum sağlaması amacıyla, kişisel veri işlerken KVKK'da yer alan genel ilkeleri benimsemektedir. Bu nedenle NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. işlenen kişisel verilerin korunma amaç ve kapsamını belirterek kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerin kimlerle paylaşıldığını, veri işleme amacı ve hukuki dayanağını, kişisel verilerin işlenmesini, silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini, aktarılmasını, kişisel verilerinizin saklanma süresini, kişisel verilerinizin güvenliğine dair alınan önlemleri, kişisel verilerinize dair haklarınızı, elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirilebileceğini açık ve ayrıntılı şekilde açıklamak amacıyla düzenlenen "GİZLİLİK POLİTİKAMIZ"ı içeren aydınlatma metnini kişisel verisi işlenen kişilerin erişimine sunmaktadır..

İşbu "GİZLİLİK POLİTİKAMIZ"'ın İçinde Geçen Tanımlar:

Veri kayıt sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kayıt ortamı: Kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun yetkilendirmesi ile veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

6698 Sayılı Kanun / KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Mobil Web Sitesi, Web Sitesi, Mobil Uygulama Kullanıcılarının (çevrimiçi ziyaretçiler) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği Uygulamaları tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:

- Üyeliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamadan; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, e-posta, cep telefon numarası, opsiyonel giriş yapılan doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz

- Tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden hukuki işlem bilgisi ve iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),

- Satın alma işlemlerine istinaden üye işlem bilgisi (alışveriş tutarı, alınan ürün veya hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı, işlem yeri),

- Üye olsun olmasın NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Uygulamalarını kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini),


NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

- Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.ile aranızda kullanım koşulları sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla,

- Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.ile aranızda kurulmuş bulunan kullanım koşulları sözleşmesinin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla,

- Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim, fayda sunmak amacıyla,

- Üye olsun olmasın NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Uygulamalarını ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla,

- Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan müşterilerimiz açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir. Üye olmayan kullanıcıların gezinme bilgileri ise 5651 Sayılı Kanundan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, IP adresi gibi kişisel veriler silinerek, sadece istatiksel çalışmalar, raporlamalar ve karar destek sistemlerinde kullanılmak amacıyla,

- NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Uygulamalarına bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Üye'nin memnuniyeti ve/veya deneyimine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Etkinlik tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ihtiyaç duyması halinde NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Uygulamalarına dair her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm sağlanamayan problemlerde konuyu NART Sigorta  A.Ş.' ye ulaştırarak müşteri memnuniyetine aracılık edilmesi amacıyla,Kişisel Verilerinizin Nasıl Kullanıldığı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.tarafından işlenen kişisel verileriniz bizimle kurmuş olduğunuz sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası ve sizlere bu kapsamda daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır. NART Sigorta  bu politikada belirtilen kişisel veri işleme amaçları dışında kişisel verilerinizi işlememektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşıldığı

Sadece Sigorta Poliçelerinin Üretilebilmesi için ilgili Sigorta şirketi ile paylaşılır .

Kişisel verileriniz üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine Dair Alınan Önlemler

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,

Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11'de yer alan haklarınız şunlardır:

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinize Dair Haklarınızı Kullanmak İçin;

- 0 850 724 63 00  no'lu telefondan yada Orhanveli Kanık Cd. Ruhi Esmer Sok. No 1. Kavacık Beykoz Istanbul Posta Adresimizden yazılı olarak başvuru yapabilirsiniz


Başvurunuzda : Ad soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi, posta adresi (cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa), NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.ile ilişkinize ilişkin açıklamalar (tedarikçi, üye, ziyaretçi gibi) ve KVKK md. 11 kapsamındaki talebinizi açıkça belirtmelisiniz.

- Eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Uygulamaları içindeki Profil bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

-Kullanıcılar tarafından info@firsatbufirsat.com e-posta adresi ile paylaşılan kişisel veriler, kullanıcının kendisi tarafından aleni kılınmış olan verilerdir. Fırsat Bu Fırsat bu verileri sadece kullanıcının ilettiği talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirmesi amacıyla işlemektedir.

GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ'ın kapsamı; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak başlığı altında güncellenerek, kişisel verilerinize ilişkin faaliyetlerimiz konusunda en yüksek düzeyde şeffaflık sağlamak amacıyla, siz ziyaretçilerimizin erişimine sunulmuştur.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., işbu "GİZLİLİK POLİTİKAMIZ"' da her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni "GİZLİLİK POLİTİKAMIZ"'ın yayınlanması ile birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu "GİZLİLİK POLİTİKAMIZ"'daki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için